Disclaimer

Hardlopers in het bos

Disclaimer

De redactie van deze website behoudt zich het recht voor om op elk moment informatie en content aan te passen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan tijdelijke content op deze site. Informatie die wordt bereikt via de paginalinks op websites van derden, valt niet onder de verantwoordelijkheid van de commissie van de Dom Verdan Loop.


Alleen voor eigen doeleinden
De inhoud van deze website is met de grootste zorg samengesteld. Desondanks kan de commissie van de Dom Verdan Loop geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden.

De commissie van de Dom Verdan Loop gebruikt jouw persoonlijke gegevens alleen voor eigen doeleinden. Gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.

We zullen discreet omgaan met uw gegevens en deze niet gebruiken voor doeleinden buiten de Dom Verdan Loop om. Bij het aanmelden voor de Dom Verdan Loop ga je akkoord dat we de gegevens zullen gebruiken voor registratie en deelname.


Copyright

De inhoud van deze website, met de daarin opgenomen gegevens, foto’s, illustraties, teksten, overige content en combinaties daarvan zijn beschermd door auteursrecht en eigendomsrecht. Deze rechten berusten bij de commissie van de Dom Verdan Loop te Reutum. Zonder voorafgaande toestemming van de commissie van de Dom Verdan Loop is het niet toegestaan teksten of beelden van deze site of enig ander onderdeel daarvan te kopiëren.


Reglement

Artikel 1
De Dom Verdan Loop wordt georganiseerd door de Dom Verdan Loop commissie van de Voetbalvereniging Reutum.

Artikel 2
De Deelnemer dient zich lopend voort te bewegen over het door de organisator uitgezette parcours, op een voor de wegatletiek gebruikelijke wijze. Hij moet als deelnemer herkenbaar zijn. De deelnemer is er van op de hoogte dat het parcour niet afgesloten is van normaal aanwezig overig verkeer. De deelnemer accepteert dit bewust en volledig als zijn eigen risico.

Artikel 3
De Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en verkeerstekens, blijven ook tijdens het evenement op het gehele parcours van kracht.

Artikel 4
De Deelnemer dient de instructies op te volgen van de organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de organisator behoren.

Artikel 5
De organisator is gerechtigd een deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd te halen indien deze zich niet houdt aan dit wedstrijdreglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het evenement noodzakelijk wordt geacht.

Artikel 6
Het meenemen van (huis)dieren en voorwerpen zoals kinderwagens, spandoeken, enzovoort is niet toegestaan.

Artikel 7
Van de deelnemer wordt verwacht dat zij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaat; tevens is wildplassen verboden.

Artikel 8
Het is niet toegestaan tijdens het evenement expliciet politieke, levensbeschouwelijke of religieuze denkbeelden uit te dragen of uitlatingen te doen die als aanstootgevend, kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden, op welke wijze dan ook.

Artikel 9
De feitelijke toewijzing van een startvak aan een deelnemer geschiedt door de organisator. De deelnemer is verplicht om minimaal vijf minuten voor de start in de desbetreffende startvakken aanwezig te zijn.

Artikel 10
De deelnemer ontvangt van de organisator een startnummer waarop het hem toegekende deelnamenummer is vermeld. De deelnemer dient het startnummer op zijn borst te bevestigen. Het startnummer moet zodanig worden bevestigd en gedragen dat het startnummer en andere er op afgebeelde informatie goed zichtbaar is. Het mag niet worden afgesneden of gevouwen. Het is de deelnemer verboden andere startnummers te dragen dan die hem zijn versterkt door de organisator. Bij niet opvolgen kan tot diskwalificatie worden overgegaan.

De deelnemer is verplicht het medisch paspoort op de achterzijde van het startnummer in te vullen.

De organisator neemt de startnummers in van deelnemers die zijn gediskwalificeerd of anderszins uitgevallen zijn.

Artikel 11
De tijdregistratie geschiedt door automatisch en/of handmatig te klokken. De bruto-eindtijden worden naar boven afgerond op hele seconden.

Artikel 12
De organisator stelt de uitslag vast en is gerechtigd de uitslag te wijzigen na geconstateerde onjuistheden. Een eventueel toegekende prijs moet door de deelnemer aan de organisator worden teruggeven indien de deelnemer er op grond van de gewijzigde uitslag geen recht meer op heeft.

Artikel 13
Na de vertrek van de laatste startgroep is het voor te laatkomers niet mogelijk om van start te gaan. Dit omdat het parcours zo snel mogelijk na de passage van de laatste lopers weer moet worden vrijgegeven voor het reguliere verkeer.

Artikel 14
De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van deelnemers. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in door de organisator ter beschikking gestelde kleedaccommodatie. De deelnemer wordt er op gewezen dat deze accommodatie niet door de organisator bewaakt wordt.

Artikel 15
De organisatie wijst elke verantwoording van de hand in geval van ziekten of ongevallen overkomen aan deelnemers. Ook geldt dit voor vermissing van goederen van deelnemers.

Artikel 16
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisator.


Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Evenement: het door de Dom Verdan Loop commissie van Voetbalvereniging Reutum in enig jaar te organiseren hardloopevenement: Dom Verdan Loop.
b. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het evenement.
c. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de deelnemer aan het evenement.
d. Organisator: de rechtspersoon (in deze Voetbalvereniging Reutum) waarmee de deelnemer een overeenkomst is aangegaan.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst.


Artikel 2: Deelname
2.1. De deelnemer mag aan het evenement slechts deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld voor de start van het evenement volledig is voldaan en indien de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.

2.2. De organisator kan op grond van overmacht op laat tijdstip besluiten het evenement geen doorgang te laten vinden. Bij afgelasting door overmacht zal geen nieuwe datum worden vastgesteld; de eerstvolgende editie vindt dan een jaar later plaats. In dit geval zal geen restitutie van inschrijfgelden plaatsvinden.

2.3. De organisator is niet aansprakelijk voor door de deelnemer gemaakte kosten wanneer het evenement ten gevolge van overmacht afgelast moet worden.


Artikel 3: Aansprakelijkheid
3.1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

3.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de organisator voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisator ter zake van die schade uitkeert.

3.3. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het evenement.

3.4. De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het evenement. De organisator adviseert de deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het evenement sportmedisch te laten keuren.

3.5. De deelnemer vrijwaart de organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

3.6. De deelnemer vrijwaart de organisator voor aansprakelijkheid voor schade die de deelnemer mocht lijden als gevolg van zijn deelname aan het evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.


Artikel 4: Portretrecht
Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is.


Artikel 5: Persoonsgegevens
De door een deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de organisator opgenomen in een bestand. Door deelname aan een evenement verleent een deelnemer toestemming aan de organisator tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de deelnemer en (mits hiervoor op het inschrijfformulier door de deelnemer toestemming is gegeven) voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de deelnemer. Deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de organisator tot openbaarmaking van zijn deelname, naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.


Artikel 6: Geschillenregeling
Geschillen tussen de organisator en deelnemer worden met uitsluiting van de burgerlijke rechter door arbitrage beslecht, overeenkomstig het arbitragereglement van de Atletiekunie of, bij gebreke daarvan, het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, indien één van de beide partijen verklaart dat dit het geval is.


Artikel 7: Reglement
Op de deelname door de deelnemer aan het evenement is van toepassing het reglement Dom Verdan Loop.